ברוך הבא לאתר רישום מעונות בר-אילן

לפרטים מלאים על סוגי הדירות ומחיריהם יש להכנס לאתר מעונות בר אילן: http://site.hameonot.co.il/#

 

לפניות בנוגע לשיבוץ (לדוג': בקשה לשיבוץ עם חבר באותו חדר) יש לשלוח מייל לכתובת: meonot.office@biu.ac.il

 

הנחיות כלליות: קרא בעיון לפני מילוי הטופס*

הטופס נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

 

חשוב להקפיד במילוי כל הסעיפים בטופס וכן בהצגת כל המסמכים הדרושים (קבצי JPG בלבד בגודל עד 2MB).

טפסים חסרי פרטים ו/או חסרי אישורים לא יטופלו.

 

 

יש להכין מראש סריקה של המסמכים הבאים (כקבצי JPG בלבד בגודל עד 2MB):

  • תמונה
  • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/דרכון).

הצהרה + ויתור סודיות:

 

ידוע לי כי: -

1מסירת פרטיי האישיים דרושה לצורך הרישום למעונות, מידע זה ישמר במאגרי המידע של האוניברסיטה וכי אין לי חובה חוקית למסור מידע זה, אלא אם צוין אחרת. אני מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי במסגרת בקשתי להירשם למעונות האוניברסיטה נכונים ומלאים.

2. הרישום למעונות מתבצע במדור מעונות, בלשכת דיקן הסטודנטים, אוניברסיטת בר אילן.

3. הניהול, אחזקת המעונות והגבייה מתבצעים ע"י חברת אלקטרה ואני מודע לכך שפרטיי האישיים יועברו לאלקטרה לצורך ביצוע תפקידם.

4. חתימת החוזה, תשלום שכר הדירה ועלויות החשמל והמים נעשים מול חברת אלקטרה.

5. תקופת ההרשאה הינה ל 11.5 חודשים.

6. עזיבת המעונות טרם סיום תקופת ההרשאה מחייבת המשך תשלום שכ"ד עד למציאת מועמד אחר.

7. במידה ואתם מעוניינים בדירת זוג נשוי, עליכם להמציא מסמך המעיד על כך שהנכם נשואים או עתידים להיות נשואים עת כניסתכם למעונות (ספח ת"ז/ תעודת נישואין, כל מסמך אחר שיכול להעיד על כך).

8. אני מצהיר כי אחתום על התקנון וכי אעמוד בכל תנאי התקנון (התקנון המפורט מופיע באתר מעונות דיקן הסטודנטים).